Privacy verklaringThe Green World Company

The Green World Company, gevestigd aan Leidekkersstraat 2-1, 8601 VE, Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

The Green World Company
Leidekkersstraat 2-1
8601 VE Sneek
[085] 064 54 16
www.thegreenworldcompany.com

Fedde Pronk is de Functionaris Gegevensbescherming van The Green World Company en bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken

The Green World Company verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– CV

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thegreenworldcompany.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Green World Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verwerken van sollicitaties ten behoeve van vacatures en open sollicitaties.
– Beantwoorden van gestelde vragen ten aanzien van vacatures en open sollicitaties.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van het verwerken van je sollicitatie of vraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Green World Company  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een  bewaartermijn van maximaal 12 maanden voor de verstrekte gegevens in het kader van een sollicitatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Green World Company verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is ten behoeve van het verwerken van sollicitaties en het uitvoeren van het sollicitatieproces.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Green World Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@thegreenworldcompany.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Green World Company  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

The Green World Company  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Green World Company  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met The Green World Company.